Darmowa dostawa w ciągu 24h okolice: Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Kozy, Kęty od 135 zł
Wysyłamy również karmę za granice, więcej informacji pod numerem tel. 502 550 117
Darmowa dostawa (Kurier InPost na terenie Polski ) już od 135,00 zł.
Wyszukiwanie według producentów
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ekarmy24.pl

nr 1/2020

 Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://ekarmy24.pl/, prowadzonego przez Rafała Drużbę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AUXILIUM Rafał Drużba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9542460300, REGON: 369991884.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca1– Rafał Drużba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUXILIUM Rafał Drużba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542460300, REGON 369991884, z siedzibą w Katowicach ul. Adama 24/4, adres elektronicznej skrzynki e-mail: sklep@ekarmy24.pl
  2. Administrator danych osobowych - Rafał Drużba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUXILIUM Rafał Drużba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542460300, REGON 369991884, z siedzibą w Katowicach ul. Adama 24/4, adres elektronicznej skrzynki e-mail: sklep@ekarmy24.pl
  3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Sklep– sklep internetowy sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym https://ekarmy24.pl
  5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie2.
  6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
  8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
   i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów
   ze Sprzedawcą.
  9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem,
   a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  15. Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową
   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy (siedziba): Adama 24/4 , 40-467 Katowice.
 2. Adres Korespondencyjny: ul. Mazańcowicka 2B, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ekarmy24.pl .
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 208 61 08 lub 502 550 117.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 24 1050 1113 1000 0092 5516 7430 .
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach:

poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00

sobota : 8.00- 14.00 .

§ 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji e-mail i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji e-mail - aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą, a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 5

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania
i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż towarów.
 2. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Sklepie swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://ekarmy24.pl/pl/reg oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się". Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail Sklepu sklep@ekarmy24.pl. Istnieje możliwość zarejestrowania się za pomocą konta Facebook lub konta Google.
 3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail Sklepu sklep@ekarmy24.pl .
 4. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej. 

 § 6

Warunki dokonywania zakupów

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu nie jest niezbędne utworzenie przez Klienta konta, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • dane adresowe do wysyłki,
  • dane do faktury VAT (fakultatywnie, wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT). 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:
  • prawidłowa realizacja zawartej umowy,
  • telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej https://ekarmy24.pl/,
  • przeslanie Newslettera,
  • obsługa reklamacji.
 5. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Z uwagi na dużą ilość oferowanych przez nas towarów, w szczególnych przypadkach może się zdarzyć, iż zamówiony przez Klienta towar będzie w danym momencie niedostępny. Z tego też powodu złożone zamówienie nie jest wiążące do momentu potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Klient zostanie niezwłocznie po dokonaniu zamówienia poinformowany przez obsługę Sklepu telefonicznie lub drogą mailową zgodnie z danymi Klienta umieszczonymi podczas składania zamówienia.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta jako gotowego do wysłania. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest w formie e-mail w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 8. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia do realizacji do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
 9. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane, według wyboru dokonanego przez Klienta, w formie transportu własnego lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Klient ma również możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie sklepu
  (ul. Mazańcowicka 2B, 43 -502 Czechowice-Dziedzice).
 10. Klienta i Sklep wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 11. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.
 12. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
 • Płatność w systemie: PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-092) przy ulicy Żwirki i Wigury 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332228, kapitał zakładowy 51.793.392 PLN opłacony w całości, KRS: 332228,
  NIP: 527-260-66-18, REGON: 141802150.
 • Płatność online za pośrednictwem systemu Autopay, obsługiwanego przez Autopay S.A. Dostępne metody płatności: przelew natychmiastowy, blik, płatność odroczona PayPo, karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic).
 • Przelew bankowy.
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
 • Płatność przy odbiorze osobistym.
 1. Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty (§ 5 ust. 10 lit. a niniejszego regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w dniu składania zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze (§ 5 ust. 10 lit. c i d niniejszego regulaminu) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w chwili otrzymania towaru.
 2. Do zakupionego towaru dołączany jest paragon stanowiący potwierdzenie dokonania zakupu, chyba, że Klient zażądał wystawienia faktury VAT.
 3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 
 4. Istnieje możliwość wysyłki za granice , w tym celu należy skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego przed złożeniem zamówienia. 

 § 7

Tryb postępowania reklamacyjnego 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad, chyba że opis produktu jednoznacznie wskazuje ze jest produktem uszkodzonym (wyprzedaże, promocje). W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Procedura reklamacyjna nie dotyczy produktów zakupionych w promocji lub na wyprzedaży (jako produkt uszkodzony).
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:
 • drogą e-mail na adres sklep@ekarmy24.pl,
 • drogą pocztową na adres: ul. Mazańcowicka 2B, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
 1. Klient w reklamacji powinien wskazać: 
  1. swoje imię i nazwisko,
  2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),
  3. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 2. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał
  za uzasadnione.
 4. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą e-mail lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
 6. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy
  w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł
  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient proponuje inne na inne rozwiązanie;
 6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie produktów nie uszkodzonych, oryginalnie zapakowanych, nie posiadających znamion użytkowania itp.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotnego otrzymania rzeczy od Klienta z zastrzeżeniem ust. 6.
 8. Odesłanie lub przekazanie rzeczy przez Klienta musi  nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy i inne koszty z tym związane (np. koszt opakowania, ubezpieczenia przesyłki itp.)
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 11. Zwracany towar należy odesłać na adres: pl, ul. Mazańcowicka 2B, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
 12. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 § 10

Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi konsumentami

 1. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności opisanych w § 6 ust. 10 niniejszego regulaminu. W szczególności Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za rzecz oraz kosztów jej wysyłki. Odpowiedzialność Sprzedawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 § 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta; Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników
  o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://ekermy24.pl, lub poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu oraz informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

 1 Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Sprzedawcę rozumie się także usługodawcę w znaczeniu nadanym tą ustawą, w zakresie w jakim Sprzedawca świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną

2 Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Klienta rozumie się usługobiorcę w znaczeniu tej ustawy, w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

WZÓR 

Załącznik nr 1 –  Formularz odstąpienia od umowy

 

 1. Sprzedawca:

ekarmy24.pl

AUXILIUM Rafał Drużba

ul. Mazańcowicka 2B

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel.: 32 208 61 08 lub 502 550 117

e-mail: sklep@ekarmy24.pl

 

2. Klient:

 

 

…………………………………………….

 (imię i nazwisko konsumenta)

 

 

…………………………………………..

    (adres konsumenta)

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

 

……………………………………………………………………………………

(nazwa produktu / nazwy produktów)

 

 

Którą zakupiłem w ekarmy24.pl w dniu …………………  nr zamówienia ……………….,

 

 

a którą odebrałem w dniu ……………………………………………………           

 

 

 

        ……………………………………                                          

            Podpis konsumenta                           

       …………………………….

                 Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl